Thông báo mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (lần 2)

Petrolimex

07:24 CH @ Thứ Ba - 15 Tháng Mười Một, 2022

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 2, gồm:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (dự thảo);

2. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 bằng hình thức trực tuyến (dự thảo);

3. Tờ trình phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035;

4. Tờ trình phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;

5. Tờ trình phê duyệt Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển giai đoạn 2021 - 2025 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;

6. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

Cùng chuyên mục

Thông báo Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Thông tin cổ đông |  27/01/2023

Đăng ký đấu giá chào bán cổ phiếu của Petrolimex tại BMF ra công chúng

Thông tin cổ đông |  27/01/2023

Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng

Thông tin cổ đông |  27/01/2023

Nghị quyết V/v: điều chỉnh, sửa đổi và phê duyệt phương án chuyển nhượng toàn bộ (thoái vốn) của Petrolimex tại BMF

Thông tin cổ đông |  16/01/2023

Quyết định V/v: điều chỉnh, sửa đổi và phê duyệt phương án chuyển nhượng toàn bộ (thoái vốn) của Petrolimex tại BMF

Thông tin cổ đông |  16/01/2023

Thông báo về việc mất GCNSH cổ phần của cổ đông

Thông tin cổ đông |  06/01/2023

Thông báo chi trả cổ tức PLX năm 2021 bằng tiền

Thông tin cổ đông |  11/11/2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 và nhận cổ tức năm 2021

Thông tin cổ đông |  21/10/2022

Nghị quyết V/v dự kiến nội dung, chương trình ĐHĐCĐ bất thường 2022 lần 2 và phương án chi trả cổ tức năm 2021

Thông tin cổ đông |  21/10/2022

Quyết định V/v Phê duyệt phương án chuyển nhượng toàn bộ (thoái vốn) của Tập đoàn tại CTCP Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai

Thông tin cổ đông |  14/10/2022

Công bố thông tin bổ sung BCTC Công ty Mẹ và Hợp nhất giữa niên độ sau soát xét năm 2022

Thông tin cổ đông |  26/09/2022

Thông báo kết quả trúng Quyền mua cổ phiếu của Petrolimex tại công ty Vicosimex

Thông tin cổ đông |  08/08/2022

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội