Tiếp nối sứ mệnh
vững bước tương lai

Báo cáo thường niên2022

Tổng quan
về năm 2022

Với chủ trương, chính sách quyết liệt từ HĐQT, các giải pháp điều hành linh hoạt của Ban Điều hành, trong năm 2022, Tập đoàn không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đối với quốc gia, mà còn nỗ lực tối đa để đạt được kết quả kinh doanh tốt ưu trong điều kiện hạn chế và mang lại lợi ích tốt nhất cho các cổ đông.

Chủ tịch hĐQTPhạm Văn Thanh

Thông điệp của Chủ tịch HĐQT

Lần thứ
0

Top 50
Công ty niêm yết
tốt nhất Việt Nam

Top
0

BCTN
tốt nhất

Top
0

Quán quân doanh thu
Top 50 Công ty niêm yết
tốt nhất Việt Nam

Lần thứ
0

Top 50
Thương hiệu dẫn đầu

Những con số nổi bật

Tập đoàn không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đối với quốc gia, mà còn nỗ lực tối đa để đạt được kết quả kinh doanh tốt nhất có thể.

Doanh thu hợp nhất năm 2022

Đạt 127% kế hoạch

Doanh thu hợp nhất năm 2022

304.064Tỷ
đồng

Đạt 127% kế hoạch

Sản lượng xăng dầu xuất bán

13,856Triệu
m3 tấn

Đạt 114% kế hoạch

Tổng tài sản hợp nhất

74.476Tỷ
đồng

Tăng 15% so với năm 2021

Vốn chủ sở hữu hợp nhất

27.783Tỷ
đồng

Giảm 2% so với năm 2021

Lợi nhuận hợp nhất trước thuế

2.270Tỷ
đồng

Đạt 757% kế hoạch