Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thành lập Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

05:26 CH @ Thứ Sáu - 18 Tháng Mười Một, 2011

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Thời gian : 13h30 ngày 20 tháng 11 năm 2011

Địa điểm : Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội

Tài liệu Đại hội:

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

2. Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hoá Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam

3. Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thành lập Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

4a. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

4b. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

5. Giấy uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

6. Thể lệ biểu quyết

7. Thẻ biểu quyết

8. Thể lệ bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

9. Phiếu bầu cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ I

10. Phiếu bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I

11. Tờ trình phê duyệt kế hoạch 2 tháng cuối năm 2011

12. Tờ trình phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2012 - 2013

13. Tờ trình phê duyệt kế hoạch đầu tư 2011 -2013

14. Tờ trình phê duyệt tiền lương, thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

15. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011

16. Đơn đề cử thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

17. Đơn đề cử thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

18. Đơn ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

19. Đơn ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

20. Sơ yếu lý lịch (Dùng cho các thành viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I)

21. Dự thảo Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Cùng chuyên mục

Nghị quyết thay đổi chương trình, nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2021

Đại hội đồng cổ đông |  23/04/2021

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông PLX thường niên 2021

Đại hội đồng cổ đông |  05/04/2021

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Thông tin cổ đông |  05/04/2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2021

Đại hội đồng cổ đông |  15/03/2021

Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

Đại hội đồng cổ đông |  10/03/2021

Nghị quyết về dự kiến nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Đại hội đồng cổ đông |  22/02/2021

Bà Phạm Thị Dung từ nhiệm vị trí Kiểm soát viên Petrolimex từ ngày 01.12.2020

Thông tin cổ đông |  30/11/2020

Bổ nhiệm ông Lê Huy Hiệp giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán HĐQT Petrolimex từ ngày 01.11.2020

Báo cáo |  30/10/2020

Nghị quyết về việc chi trả cổ tức 2019 còn lại bằng tiền

Thông tin cổ đông |  19/08/2020

PLX công bố thông tin bán 13 triệu cổ phiếu quỹ

Thông tin cổ đông |  12/08/2020

Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông |  30/06/2020

Nghị quyết về việc thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2020

Đại hội đồng cổ đông |  26/06/2020

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội