Đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Nguyễn Bá Tùng

Người được ủy quyền công bố thông tin

05:17 CH @ Thứ Ba - 16 Tháng Tư, 2019

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai